ریاست مرکز

370

                                                                                                           

                                                                                                                            

ریاست مرکز تحقیقات فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی

 

 

                                                                                                                                                              

 

دکتر امیر امانی

دکترای تخصصی فارماسیوتیکس

پست الکترونیک :  amani76@gmail.com

آدرس : خراسان شمالی، بجنورد، خیابان شهریار، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، ساختمان مرکز تحقیقات فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی

تلفن05831513017

کارنامه سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی CV

                                                                     
از مجموع 3 رأی