اساسنامه مرکز

311

اساسنامه مركز تحقيقات  فرآورده های طبیعی و  گیاهیان دارویی

 

ماده 1: كليات

ماده 2: اهداف

ماده 3: اركان مركز

ماده 4: اعضاء شوراي عالي مركز

ماده 5: وظايف شوراي عالي مركز

ماده 6: اعضاي شوراي پژوهشي مركز

ماده 7: وظايف شوراي پژوهشي مركز

ماده 8: رئيس مركز

ماده 9: معاون پژوهشي مركز

ماده10: اعضاي مركز

ماده 11: منابع مالي مركز

 

ماده 1: كليات:

به منظور گسترش پژوهش و ارائه راه كار در امور سلامت فرآورده های طبیعی ، سازماندهي فعاليتهاي پژوهشي، هماهنگي بين مراكز ذيربط در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دانشگاهها، سازمانها و شركتهاي توليد كننده و وارد كننده محصولات غذایی و گیاهان دارویی و همچنين ارتباط فعال با مراكز مشابه خارجي براي پيشبرد اهداف علمي، پژوهشي و انتقال فنون مورد نياز به موجب اين اساسنامه مركز تحقيقات سلامت فرآورده های طبیعی كه در اين اساسنامه مركز تحقيقات ناميده مي شود براي تامين اهداف ذيل تشكيل مي گردد:

 

ماده 2: اهداف:

 1. توسعه و بكارگيري دانش بشري در زمينه علوم سلامت فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی، دارویی و بهداشتي، سم شناسی طبیعی و سازگار با محیط زیست، ایمنی بسته بندی و ساير رشته هاي وابسته به منظور دستيابي به نيازهاي جامعه
 2. فرهنگ سازی کشت ارگانیک و ترویج آن.
 3. شناسایی گونه های خودرو دارویی منطقه.
 4. انجام آزمایشات تخصصی سلامت فرآورده های طبیعی.
 5. مشارکت در طرحهای سلامت فرآورده های طبیعی، ایمنی بسته بندی و ساير رشته هاي وابسته به منظور دستيابي به نيازهاي جامعه
 6. مشارکت در ترویج کشت ارگانیک و تسهیل صدور مجوز محصول ارگانیک.
 7. فرهنگ سازی کاهش مصرف سموم آفت کش در تولیدات کشاورزی و استفاده از اسانس روغنی گیاهان دارویی به عنوان آفت کش.
 8. کنترل فرآورده های طبیعی از نظر آنتی بیوتیک، مواد افزودنی غیر مجاز شامل رنگ های مصنوعی، نگهدارنده ها و غیره.
 9. ارائه و انجام پژوهشهاي بنيادي در زمينه فرمولاسيون و ساخت فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی
 10. اهلی کردن، کاشت و ایجاد کلکسیون گیاهان دارویی.
 11. ایجاد بانک ژن زنده گیاهان دارویی.
 12. طرح توسعه کشت گیاهان دارویی.

      7)  استخراج، آنالیز، جداسازی مواد موثره گیاهان دارویی و فرآورده های طبیعی.

8) تجهیز آزمایشگاه آنالیز دستگاهی به تجهیزات:

 High performance liquid Chromatography (HPLC), Gas Chromatography (GC), Atomic absorption, Supercritical fluid extraction (SFE)

17) اهتمام در اجرای طرحهای تحقیقاتی با سطح شواهد بالا از جمله انجام تحقیقات کارآزمایی بالینی در بیمارستان های تابعه.

 18) اهتمام و همکاری جهت انتشار تحقیقات انجام یافته اعم از چاپ مقالات در مجلات داخلی و خارجی معتبر و  ثبت  اختراعات مرتبط.

19) برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی مرتبط.

20) برگزاری کنگره ها و سمینارهای منطقه ای داخلی و بین المللی مرتبط.

21) انتشار مجله مستقل مرتبط و تلاش در جهت ثبت رتبه علمی-پژوهشی داخلی و خارجی.

      22)  تلاش در جهت همکاری با سایر مراکز تحقیقاتی و پژوهشکده های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی داخل و خارج کشور و تشکیل شبکه تحقیقات ایمنی فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی.

23)  تربيت نيروي انساني متخصص و محقق با توجه به اهداف، نوع فعاليت و شرح وظايف مجموعه.

24) عرضه خدمات علمي، فني و مشاوره به مراكز آموزشي، پژوهشي، دانشگاهي فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی.

 

ماده 3: اركان مركز عبارتند از:

الف: شوراي عالي

ب: رئيس مركز

ج: شوراي پژوهشي

 

ماده 4: اعضاي شوراي عالي مركز عبارتند از:

 1. ریاست دانشگاه
 2. معاون غذا و دارو دانشگاه
 3. معاون آموزشی دانشگاه
 4. معاون درمان دانشگاه
 5. معاون بهداشتي دانشگاه
 6. معاون پژوهشی دانشگاه
 7. رئيس مرکز
 8. سه نفر از اعضاء هيات علمی یا پژوهشگران مرکز با پيشنهاد رئيس مرکز و تائيد رئيس دانشگاه
 9. رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان

تبصره اعضاي شوراي عالي با حكم رئیس دانشگاه براي يك دوره دو ساله منصوب مي شوند.

 

 ماده 5: وظايف شوراي عالي مركز به شرح زير مي باشد:

1-تصويب خط مشي پژوهشي مركز

2- تصويب نهايي طرحهاي پژوهشي و همكاري با دانشگاهها و موسسات آموزشي پژوهشي داخل و خارج كشور مطابق مقررات و ضوابط مربوطه

3- بررسي و تصويب گزارش سالانه فعاليتهاي مركز

4- بررسي و تصويب بودجه سالانه مركز در محدوده اعتبارات تخصيصي و با رعايت ضوابط قانوني

5- تصويب دستورالعمل هاي مربوط به امور داخلي شوراي عالي و دستورالعمل هاي اجرائي مركز تحقيقات

6-پيشنهاد چارت سازماني و تشكيلات مركز

تبصره- مصوبات شورايعالی مرکز براساس سياستها و خط مشی ها و هماهنگی با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.

 

 

 

ماده6: اعضاي شوراي پژوهشي مركز عبارتند از:

1-رئيس مركز

2- معاون پژوهشي

3- چهار تا شش نفر از اعضاي هيات علمي، كارشناسان و متخصصين شاغل در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی و سایر متخصصین ذیربط به پيشنهاد رئیس مركز و با حكم رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

4- يك نفر محقق از دانشگاههاي علوم پزشكي با حكم رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

 

ماده 7: وظايف شوراي پژوهشي مركز به شرح زير مي باشد:

1-بررسي و تصويب طرحهاي پژوهشي مركز در محدوده اعتبارات تخصيصي و رعايت ضوابط قانوني

2- بررسي و تصويب طرحهاي مشترك مركز با مراكز دانشگاهي، پژوهشي، صنعتي داخلي و خارجي

3- بررسي و ارائه راهكارها، اولويت هاي پژوهشي و آموزشي، برنامه ريزي و تعيين استراتژي مركز و پيشنهاد به شوراي عالي مركز

4- دعوت از پژوهشگران داخلي و خارجي براي مشاركت در دوره هاي آموزشي كوتاه مدت

5- نظارت بر اجراي دقيق و درست سياستها و برنامه هاي پژوهشي مركز

6-ارزيابي سالانه فعاليتهاي مركز

 

ماده 8: رئيس مركز

رئيس مركز بالاترين مقام اجرائي مركز است و در حدود ضوابط قانوني و مصوبات شوراي عالي جهت اجراي وظايف و امور محوله اقدام مي نمايد و با حكم رئيس دانشگاه  هر دو سال يکبار منصوب می گردد و انتخاب مجدد وی بلامانع است.

 

ماده9: معاون پژوهشي مركز

معاون پژوهشي پس از رئيس مركز بالاترين مقام اجرائي مركز در اجراي ضوابط قانوني و مصوبات شوراي عالي و امور محوله مي باشد و به پيشنهاد رئيس مركز و با حكم رئيس شوراي عالي مركز براي يك دوره دو ساله منصوب مي شود.

 

ماده 10: اعضاء مركز : مركز داراي دو نوع عضو به شرح زير است:

الف) اعضاء پيوسته: اعضاء هيات علمي و كارشناسان تمام وقت مركز

ب) اعضاء وابسته: اعضاء هيات علمي و محققين ساير حوزه هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و سازمان های ذیربط.

 

ماده11: منابع مالي مركز:

الف)درآمدهاي حاصله از خدمات مركز طبق ضوابط قانوني

ب) كمك و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي داخل و خارج كشور

ج) اعتبارات دولتي در صورت تخصیص

شوراي پژوهشي مركز نسبت به اختصاص و تسويه حساب نهايي طرح هاي تحقيقاتي اقدام خواهد نمود.

 

 

  با توجه به مصوبه پنجاه و یکمین جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی مورخ 23/1/1371، اين اساسنامه در 11 ماده و 2 تبصره به تصويب رسید.

  بديهی است درصورتيکه طبق ضوابط دستورالعمل اجرايی نحوه اخذ مجوز تاسيس مراکز تحقيقاتی علوم پزشکی ( دولتی – غيردولتی )‌ و نحوه ارزشيابی آنها مصوب 30/2/81 شورای گسترش دانشگاهها، مراکز مذکور درمهلت پيش بينی شده، موفق به اخذ موافقت نهايی نگردد. اين اساسنامه بلااثر خواهد شد.

 

                                                                                                 

 

 
از مجموع 1 رأی