اعضای هیئت موسس

188
  • اعضای هیئت موسس مرکز تحقیقات فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی
  • دکتر بهرام بی باک
  • دکتر امیر امانی
  • دکتر پیمان آل شیخ
  • دکتر محمد رضا جلیلوند
  • دکتر زکیه کشاورزیاز مجموع 2 رأی