اعضای هیئت موسس

447
  • اعضای هیئت موسس مرکز تحقیقات فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی
  • دکتر بهرام بی باک
  • دکتر امیر امانی
  • دکتر فرزانه شاکری
  • دکتر مریم رامش راد
  • دکتر زکیه کشاورزیاز مجموع 3 رأی