اطلاعات تماس

349

آدرس: خراسان شمالی، بجنورد، خیابان شهریار، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، ساختمان مرکز تحقیقات فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی

شماره تماس: 7- 05831513016

کد پستی: 9417694780       

پست الکترونیکی: npsmp.rc@gmail.com
از مجموع 3 رأی