اعضای شورا پژوهشی

284

 

 1. دکتر امیر امانی
 2. دکتر بهرام بی باک
 3. دکتر پیمان آل شیخ
 4. دکتر رضا سالاری نیا
 5. دکتر فرزانه شاکری
 6. دکتر زکیه کشاورزی
 7. دکتر فاطمه عروجعلیان
 8. دکتر امید توپچیان
 9. دکتر امیر رضا افشاری
 10. دکتر مریم رامش راد
 11. دکتر محمد امین یونسی
 12. دکتر رقیه آرزومند
 13.  دکتر منوچهر تیموری
 14.  دکتر سمانه ملازاده
 15. خانم آمنه محمدی
 16.  خانم پرستو ضرغامی مقدم
 17. خانم زهرا صالحیاز مجموع 2 رأی