اعضای شورا پژوهشی

423

 

  1. دكتر بهرام بي باك
  2. دكتر امير اماني
  3. دكتر پيمان آل شيخ
  4. دكتر فرزانه شاكري
  5. دكتر زكيه كشاورزي
  6. دكتر فاطمه عروجعليان
  7.  دكتر منوچهر تيموري
  8.  دكتر سمانه ملازاده
  9.  مهندس زهرا صالحیاز مجموع 3 رأی