اعضای شورا پژوهشی

192

 

 1. آقاي دکتر امیر امانی
 2. آقاي دکتر بهرام بی باک
 3. آقاي دکتر پیمان آل شیخ
 4. آقاي دکتر حمید ملازاده
 5. آقاي دکتر رضا سالاری نیا
 6. خانم دکتر فرزانه شاکری
 7. خانم دکتر زکیه کشاورزی
 8. خانم دکتر فاطمه عروجعلیان
 9. خانم محبوبه طباطبایی چهر
 10. آقاي دکتر حامد قاسم زاده
 11. آقای دکتر امید توپچیان
 12. آقای دکتر برمک یعقوبیان
 13. خانم دکتر مریم رامش راد
 14. آقای دکتر محمد امین یونسی
 15. خانم دکتر رقیه آرزومند
 16. خانم آمنه محمدی
 17. خانم پرستو ضرغامی مقدم
 18. خانم زهرا صالحیاز مجموع 1 رأی