مقالات فارسی

280

1.بررسي خواص ضداكسيداني و ضد ميكروبي و انجام مطالعات فيتوشيميايي اوليه بر روي يك گونه نادر گياهي از خانواده آنوناسه

2.بررسي اثرات سيتوتوكسيسيته فراكسيون هاي هگزاني، كلروفرمي و اتانولي گياهان اواريا گرانديفلورا و ديوسپيروس والاچيا بر روي رده سلولي كارسينوماي كولون

3. مقایسه روش استخراج مایکروویو و کلونجر براي استخراج اسانس روغنی گیاه آدمک و آنالیز ترکیب مواد با گاز کروماتوگرافی- اسپکتروسکوپی جرمی و بهینه سازي آن با طراحی آزمایشات به روش Box-Behnken

4. اثرات دگرآسیبی (آللوپاتی) چند گونه علف هرز روي جوانه زنی بذر گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis)

5.مقایسه روش استخراج کلونجر (تقطیر با آب) و استخراج با حلالال براي استخراج اسانس روغنی گیاه آدمک و آنالیز ترکیب مواد با گاز کروماتوگرافی-اسپکتروسکوپی جرمی

6. تاثیر موضعی میوه ي کیوي بر عفونت زخم هاي سوختگی تمام ضخامت در موش صحرایی نر بالغ

7.بررسی مراحل فنولوژي، اثر مقادیر کود نیتروژن و تراکم و مرحله زمانی برداشت گل روي عملکرد گل و میزان مواد موثره گیاه دارویی همیشه بهار

8.شناسایی ترکیبات شیمیایی و بررسی خواص ضد باکتریایی اسانس مریم نخودی طناز ( tucreumchamaedrys L.) رویش یافته در استان خراسان شمالی

9. بررسی فیتوشیمیایی ریشه گیاهScutellariapinnatifida

10.مروري بر فرآورده هاي طبیعی و گیاهان دارویی موثر در مکمل درمانی سرطان پروستات و هایپرپلازي خوش خیم پروستات

11. مروري بر ترکیبات 4 و 1 نفتوکینونی حاصل از جنس دیوسپیروس

12. مطالعه فیتو شیمیایی و بررسی فعالیت ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی دیوسپیروس والاچیا، گونه اي جالب از خانواده ابناسه

13.بررسي اثرات سيتوتوكسيسيته فراكسيون هاي هگزاني، كلروفرمي و اتانولي گياهان اواريا گرانديفلورا و ديوسپيروس والاچيا بر روي رده سلولي كارسينوماي كولون

14.بررسي خواص ضداكسيداني و ضد ميكروبي و انجام مطالعات فيتوشيميايي اوليه بر روي يك گونه نادر گياهي از خانواده آنوناسه

15.مطالعه فیتو شیمیایی و بررسی فعالیت ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی دیوسپیروس والاچیا، گونه اي جالب از خانواده ابناسه

16.بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی و آنتی باکتریایی عصاره هاي متانولی، دي کلرومتانی و هگزانی اندام هوایی گونه (Cyperuslongus)

17.اثر عصاره متانولیریزوم گیاه اویار سلام ( Cyperuslongus L.) بر درد احشایی به روش رایتینگ در موش سوري

18.  تاثیر موضعی میوه ی کیوی بر عفونت زخم های سوختگی تمام ضخامت در موش صحرایی نر بالغ

19. بررسی تاثیر رایحه درمانی بر شدت درد مرحله اول زایمان در زنان نخست زا

20. بررسی ترکیبات فنلی، فلاونوئیدي، آنتوسیانینی وظرفیت آنتی اکسیدانی عصاره هاي مختلف اندام هوایی گیاه دارویی Dracocephalumkotschyi

21. الگوي عادات غذایی وفعالیت بدنیدردانش آموزان دبیرستانی استان خراسان شمالی

22. بررسی کیفیت تصفیه فاضلاب بیمارستانی: مطالعه موردي، بیمارستان هاي منتخب شهرستان بجنورد درسال 92-91

23. اثرات تراتوژنیک عصاره آبی بخش هوائی گیاه گل ماهورcheiranthifoliumVerbascum ) بر جنین موش سوري

24. اثرآنتی باکتریایی عصاره هاي مختلف گل بنفشه برسه مورد از شایع ترین عوامل ایجادکننده سینوزیت مزمن

25.فرمولاسیون ژل نیوزومی حاوی عصاره هیدروالکلی گیاه بابونه با اثرات ضد درد با استفاده از روش هیدراسیون لایۀ نازک

26.بررسی اثرات ضد میکروبی عصارههای مختلف میوه دارویی عناب(Ziziphus jujube) بر پاتوژن های دهانی

27.بررسی آزمایشگاهی اثر ضد میکروبی عصاره های اتانولی موم زنبور، ریشه درخت مسواک و گلبرگ گل محمدی بر قارچ و باکتری های پاتوژن دهانی

28.بررسی تاثیر عصاره الکلی ایرینجیوم برافزایش حساسیت به انسولین: با ارزیابی هایپرگلیسمی و دیس لیپیدمی در مدل حیوانی مقاومت به انسولین