خدمات مرکز

315

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خراسان شمالی

مرکز تحقیقات فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی

 

فرم خدمات تحقیقاتی

خدمات آنالیز دستگاهی

 

آنالیز با دستگاه اسپکتوفتومتر

آنالیز با دستگاه الایزا ریدر

آنالیز با دستگاه HPLC(Analytical)

آنالیز با دستگاه HPLC(preparative)

آنالیز با دستگاه GC mass

 

 

خدمات عصاره گیری و اسانس گیری

عصاره گیری با حلال (متانول،اتانول،دی کلرو متان...) با حداکثر 250 گرم گیاه

اسانس گیری با کلونجر(40 گرم گیاه)

کاربرد اولتراسونیک

اسانس،عصاره گیری با دستگاه سیال فوق بحرانی

 

 

آزمایش آنتی باکتریال

 

آزمایش میکروبراث دایلوشن (MIC،MBC)

روش disk diffusion

روش well diffusion

سنجشش میزان تشکیل بیوفیلم

 

از مجموع 2 رأی