کارکنان مرکز

51

   کارکنان و پژوهشگران مرکز تحقیقات فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی

 

 

          نام و نام خانوادگی                 مدرک تحصیلی                                       سمت  / پست الکترونیکی


 1.پرستو ضرغامی مقدم             دکتری تخصصی میکروبیولوژی                    کارشناس آزمایشگاه میکروبی :                                                                                                                                                                                                                                                                              parastoozarghami@yahoo.com   


2.آمنه محمدی                         کارشناسی ارشد فیتوشیمی                         کارشناس آزمایشگاه شیمی:                                                                                                                                                                                                                                                                                    ameneh.mohamadi@yahoo.com


3.زهرا صالحی                         کارشناسی مهندسی بهداشت محیط              کارشناس امور پژوهشی:                                                                                                                                                                                                                                                                                      szahra1997sss@yahoo.com           
از مجموع 1 رأی