کارکنان مرکز

252

کارکنان و پژوهشگران مرکز تحقیقات فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی

                                                                                                                                                                                                                                                                        

پرستو ضرغامی مقدم

مدرک تحصیلی:دکتری تخصصی میکروبیولوژی 

سمت:کارشناس آزمایشگاه میکروبی

پست الکترونیکی:parastoozarghami@yahoo.com  

شرح وظایف:

انجام تست های میکروبی

آموزش به دانشجویان تحصیلات تکمیلی

کارشناس مسئول ارزشیابی مراکز تحقیقاتی دانشگاه

                                                                                           

آمنه محمدی

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد فیتوشیمی

سمت:کارشناس آزمایشگاه شیمی

پست الکترونیکی:ameneh.mohamadi@yahoo.com

شرح وظایف:

انجام عصاره گیری و تست های فیتوشیمی

کار با دستگاه HPLC  و GC-MS

آموزش به دانشجویان تحصیلات تکمیلی

                                                                                          

زهرا صالحی

مدرک تحصیلی:کارشناسی مهندسی بهداشت محیط

سمت:کارشناس امور پژوهشی

پست الکترونیکی: z.salehi1997@yahoo.com

شرح وظایف:

انجام کلیه امور مربوط به سامانه پژوهان

بروز رسانی سایت مرکز تحقیقات

کارشناس اتوماسیون و بایگانی مدارک
از مجموع 6 رأی