جلسه هماهنگی برگزاری استارت آپ ویکند فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی با حضور معاون محترم پژوهشی و اعضا هیات موسس مرکز تحقیقات در تاریخ 06/04/1400  برگزار گردید که در این جلسه در مورد زمان، مکان و محورهای این استارت آپ ویکند تصمیم گیری شد.


از مجموع 1 رأی