کلاس آموزشی سرچ توسط خانم دکتر ملازاده معاون محترم مرکز تحقیقات فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی برای کارکنان در تاریخ 24 و 25 خرداد 1401 در مکان سایت دانشکده پرستاری برگزار گردید.