جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی در تاریخ 30 خرداد 1401 با حضور اعضا شورای پژوهشی مرکز برگزار گردید.

در این جلسه پیشنهاداتی در جهت بهبود عملکرد مرکز ارائه گردید.